เกี่ยวกับ Our Members

" หัวใจหลักขององค์กรสู่ความมั่นคงยั่งยืน 

คือ บุคลากรและระบบในการดำเนินงาน

เพื่อส่งมอบคุณค่าการรักษา เครื่องมือและผลิตภัณฑ์

ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

ด้วยความซื่อสัตย์ต่อผู้เข้ารับบริการรักษา

ผ่านการพัฒนาทีมบุคลากรทางการแพทย์

ให้มีศักยภาพในการทำงาน มีความรักต่อองค์กร

และรักการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ภายใต้หลัก ความรู้คู่คุณธรรม "

" หัวใจหลักของความมั่งคงและยั่งยืนขององค์กร
คือ คนและระบบในการดำเนินงาน

ดังนั้น ผมจึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการให้บริการที่ซื่อสัตย์
ต่อผู้เข้ารับบริการรักษา

เพื่อส่งมอบคุณค่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ผ่านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ เครื่องมือทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์และสถานที่ที่ให้บริการ 
ตลอดจนมุ่งพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ

และให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน

มีความรักต่อองค์กรและรักการเรียนรู้อยู่เสมอ

เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ภายใต้หลักความรู้คู่คุณธรรม "

" หัวใจหลักขององค์กรสู่ความมั่นคงยั่งยืน คือ บุคลากรและระบบในการดำเนินงาน

เพื่อส่งมอบคุณค่าการรักษา เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

ด้วยความซื่อสัตย์ต่อผู้เข้ารับบริการรักษา ผ่านการพัฒนาทีมบุคลากรทางการแพทย์

ให้มีศักยภาพในการทำงาน มีความรักต่อองค์กรและรักการเรียนรู้อยู่เสมอ

เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ภายใต้หลักความรู้คู่คุณธรรม "

คุณ ไกรสิทธิ์ สิงห์ยะบุศย์
Managing Director

ฝ่ายการตลาด

"การเข้าใจลูกค้าคือสิ่งสำคัญ ลูกค้า รู้สึกอย่างไร

ลูกค้า คิดอย่างไร ลูกค้า ต้องการอะไร

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ"

"การเข้าใจลูกค้าคือสิ่งสำคัญ ลูกค้า รู้สึกอย่างไร ลูกค้า คิดอย่างไร

ลูกค้า ต้องการอะไร เพื่อผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ"

คุณ ปทิตตา ศรีวิชัย

Marketing Manager

"ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ที่เราหันมาสนใจ

เรื่องการดูแลสุขภาพ และการชะลอวัยกันมากขึ้น

ข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาใช้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

สิ่งที่เราทำคือการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตามสื่อที่ใช้ในชีวิตประจำวัน"

ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ด้วยวิธีง่าย ๆ
ตามช่องทางที่ทุกคนใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่เราหันมาสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพและการชะลอวัยกันมากขึ้น

จึงมีข้อมูลมากมายให้เลือกเสพย์ สิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดคือข้อมูลวิธีการรักษาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

คุณ สาวิตรี ราชภักดี

Marketing Communications

ฝ่ายบริการทางการแพทย์

"สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการเสมอ

ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ 
น้อมรับคำติชม เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น"

คุณ กิติยา สุวรรณ
Medical Therapist

"สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการเสมอ

ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ 
น้อมรับคำติชม เพื่อปรับปรุง

และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น"

"พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนทูตสัมพันธ์

ที่จะนำพาหมอหญิงคลินิกให้บรรลุถึงพันธกิจที่ได้ตั้งไว้

คือ เป็นหนึ่งในการบริการ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์

และเป็นหนึ่งในประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

และเกิดความประทับใจต่อการใช้บริการ"

"พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนทูตสัมพันธ์ที่จะนำพาหมอหญิงคลินิกให้บรรลุถึงพันธกิจที่ได้ตั้งไว้ คือ เป็นหนึ่งในการบริการ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ และเป็นหนึ่งในประสิทธิภาพ

เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด และเกิดความประทับใจต่อการใช้บริการ"

คุณ สุภาวดี ไชยวงษา

Medical Therapist

"รักในงานบริการ บริการด้วยหัวใจ

พร้อมส่งมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าด้วยความจริงใจ

และอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าดูดี มีความมั่นใจค่ะ"

"รักในงานบริการ บริการด้วยหัวใจ พร้อมส่งมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าด้วยความจริงใจ และอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าดูดี มีความมั่นใจค่ะ"

คุณ พรพิมล จี๋มะลิ
Medical Therapist

ฝ่ายต้อนรับ

"นักบริการที่ดี.....อยู่ที่วิธีคิด
นักบริการที่ดี.....อยู่ที่วิธีมอง
นักบริการที่ดี.....อยู่ที่วิธีปฏิบัติ
งานบริการลูกค้า สร้างความพึงพอใจสูงสุด วัดกันที่....ความประทับใจของลูกค้า"

คุณ อภัสรา จันทรัตน์
  Receptionist